کمترین: 
24567
بیشترین: 
26284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25381
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دینار بحرین امروز 14 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 25381 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":26237},{"date":"1397/05/14 11:50","price":26157},{"date":"1397/05/14 12:00","price":25653},{"date":"1397/05/14 12:10","price":25477},{"date":"1397/05/14 12:30","price":25268},{"date":"1397/05/14 12:50","price":24567},{"date":"1397/05/14 13:00","price":24740},{"date":"1397/05/14 13:20","price":24707},{"date":"1397/05/14 13:30","price":24882},{"date":"1397/05/14 13:50","price":25195},{"date":"1397/05/14 14:00","price":24952},{"date":"1397/05/14 14:20","price":25022},{"date":"1397/05/14 14:30","price":25511},{"date":"1397/05/14 14:50","price":26284},{"date":"1397/05/14 15:00","price":25860},{"date":"1397/05/14 15:20","price":25513},{"date":"1397/05/14 15:30","price":25929},{"date":"1397/05/14 15:50","price":25340},{"date":"1397/05/14 16:00","price":25270},{"date":"1397/05/14 16:10","price":25237},{"date":"1397/05/14 16:30","price":25063},{"date":"1397/05/14 16:50","price":25547},{"date":"1397/05/14 17:10","price":25720},{"date":"1397/05/14 17:20","price":25653},{"date":"1397/05/14 17:30","price":25617},{"date":"1397/05/14 17:50","price":25583},{"date":"1397/05/14 18:20","price":25617},{"date":"1397/05/14 20:30","price":25381}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399