کمترین: 
24602
بیشترین: 
26321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25418
زمان: 
5/14 20:30
قیمت ریال عمان امروز 14 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 25418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":26275},{"date":"1397/05/14 11:50","price":26194},{"date":"1397/05/14 12:00","price":25690},{"date":"1397/05/14 12:10","price":25513},{"date":"1397/05/14 12:30","price":25304},{"date":"1397/05/14 12:50","price":24602},{"date":"1397/05/14 13:00","price":24776},{"date":"1397/05/14 13:20","price":24742},{"date":"1397/05/14 13:30","price":24918},{"date":"1397/05/14 13:50","price":25231},{"date":"1397/05/14 14:00","price":24988},{"date":"1397/05/14 14:20","price":25058},{"date":"1397/05/14 14:30","price":25547},{"date":"1397/05/14 14:50","price":26321},{"date":"1397/05/14 15:00","price":25897},{"date":"1397/05/14 15:20","price":25550},{"date":"1397/05/14 15:30","price":25967},{"date":"1397/05/14 15:50","price":25376},{"date":"1397/05/14 16:00","price":25306},{"date":"1397/05/14 16:10","price":25273},{"date":"1397/05/14 16:30","price":25099},{"date":"1397/05/14 16:50","price":25583},{"date":"1397/05/14 17:10","price":25757},{"date":"1397/05/14 17:20","price":25690},{"date":"1397/05/14 17:30","price":25653},{"date":"1397/05/14 17:50","price":25620},{"date":"1397/05/14 18:20","price":25653},{"date":"1397/05/14 20:30","price":25418}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398