کمترین: 
2608
بیشترین: 
2790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2694
زمان: 
5/14 20:30
قیمت ریال قطر امروز 14 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 مرداد 1397 , 2694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":2785},{"date":"1397/05/14 11:50","price":2777},{"date":"1397/05/14 12:00","price":2723},{"date":"1397/05/14 12:10","price":2704},{"date":"1397/05/14 12:30","price":2682},{"date":"1397/05/14 12:50","price":2608},{"date":"1397/05/14 13:00","price":2626},{"date":"1397/05/14 13:20","price":2623},{"date":"1397/05/14 13:30","price":2641},{"date":"1397/05/14 13:50","price":2680},{"date":"1397/05/14 14:00","price":2649},{"date":"1397/05/14 14:20","price":2656},{"date":"1397/05/14 14:30","price":2708},{"date":"1397/05/14 14:50","price":2790},{"date":"1397/05/14 15:00","price":2745},{"date":"1397/05/14 15:20","price":2708},{"date":"1397/05/14 15:30","price":2745},{"date":"1397/05/14 15:50","price":2671},{"date":"1397/05/14 16:00","price":2682},{"date":"1397/05/14 16:10","price":2679},{"date":"1397/05/14 16:30","price":2661},{"date":"1397/05/14 16:50","price":2734},{"date":"1397/05/14 17:10","price":2730},{"date":"1397/05/14 17:20","price":2723},{"date":"1397/05/14 17:30","price":2719},{"date":"1397/05/14 17:50","price":2716},{"date":"1397/05/14 18:20","price":2719},{"date":"1397/05/14 20:30","price":2694}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398