کمترین: 
2536
بیشترین: 
2713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2620
زمان: 
5/14 20:30
قیمت ریال عربستان امروز 14 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 2620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":2708},{"date":"1397/05/14 11:50","price":2700},{"date":"1397/05/14 12:00","price":2633},{"date":"1397/05/14 12:10","price":2630},{"date":"1397/05/14 12:30","price":2608},{"date":"1397/05/14 12:50","price":2536},{"date":"1397/05/14 13:00","price":2553},{"date":"1397/05/14 13:20","price":2550},{"date":"1397/05/14 13:30","price":2600},{"date":"1397/05/14 13:50","price":2608},{"date":"1397/05/14 14:00","price":2575},{"date":"1397/05/14 14:20","price":2583},{"date":"1397/05/14 14:30","price":2637},{"date":"1397/05/14 14:50","price":2713},{"date":"1397/05/14 15:00","price":2651},{"date":"1397/05/14 15:20","price":2673},{"date":"1397/05/14 15:30","price":2669},{"date":"1397/05/14 15:50","price":2612},{"date":"1397/05/14 16:00","price":2608},{"date":"1397/05/14 16:10","price":2605},{"date":"1397/05/14 16:30","price":2601},{"date":"1397/05/14 16:50","price":2637},{"date":"1397/05/14 17:10","price":2655},{"date":"1397/05/14 17:20","price":2648},{"date":"1397/05/14 17:30","price":2644},{"date":"1397/05/14 18:00","price":2640},{"date":"1397/05/14 18:20","price":2644},{"date":"1397/05/14 20:30","price":2620}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398