کمترین: 
31502
بیشترین: 
33704
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32547
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دینار کویت امروز 14 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 32547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":33644},{"date":"1397/05/14 11:50","price":33541},{"date":"1397/05/14 12:00","price":32895},{"date":"1397/05/14 12:10","price":32669},{"date":"1397/05/14 12:30","price":32401},{"date":"1397/05/14 12:50","price":31502},{"date":"1397/05/14 13:00","price":31725},{"date":"1397/05/14 13:20","price":31681},{"date":"1397/05/14 13:30","price":31907},{"date":"1397/05/14 13:50","price":32308},{"date":"1397/05/14 14:00","price":31996},{"date":"1397/05/14 14:20","price":32086},{"date":"1397/05/14 14:30","price":32713},{"date":"1397/05/14 14:50","price":33704},{"date":"1397/05/14 15:00","price":33160},{"date":"1397/05/14 15:20","price":32716},{"date":"1397/05/14 15:30","price":33250},{"date":"1397/05/14 15:50","price":32494},{"date":"1397/05/14 16:00","price":32404},{"date":"1397/05/14 16:10","price":32361},{"date":"1397/05/14 16:30","price":32139},{"date":"1397/05/14 16:50","price":32759},{"date":"1397/05/14 17:10","price":32981},{"date":"1397/05/14 17:20","price":32895},{"date":"1397/05/14 17:30","price":32848},{"date":"1397/05/14 17:50","price":32805},{"date":"1397/05/14 18:20","price":32848},{"date":"1397/05/14 20:30","price":32547}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398