کمترین: 
1066
بیشترین: 
1140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1101
زمان: 
5/14 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 14 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":1138},{"date":"1397/05/14 11:50","price":1135},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1107},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1105},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1096},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1066},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1073},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1072},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1093},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1096},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1082},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1085},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1108},{"date":"1397/05/14 14:50","price":1140},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1114},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1123},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1122},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1098},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1096},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1095},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1093},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1108},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1116},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1113},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1111},{"date":"1397/05/14 18:00","price":1110},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1111},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1101}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398