کمترین: 
131
بیشترین: 
140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135
زمان: 
5/14 20:30
قیمت افغانی امروز 14 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":140},{"date":"1397/05/14 11:50","price":139},{"date":"1397/05/14 12:00","price":136},{"date":"1397/05/14 12:10","price":135},{"date":"1397/05/14 12:30","price":134},{"date":"1397/05/14 12:50","price":131},{"date":"1397/05/14 13:00","price":132},{"date":"1397/05/14 13:20","price":131},{"date":"1397/05/14 13:30","price":132},{"date":"1397/05/14 13:50","price":134},{"date":"1397/05/14 14:00","price":133},{"date":"1397/05/14 14:30","price":136},{"date":"1397/05/14 14:50","price":140},{"date":"1397/05/14 15:00","price":138},{"date":"1397/05/14 15:20","price":136},{"date":"1397/05/14 15:30","price":138},{"date":"1397/05/14 15:50","price":135},{"date":"1397/05/14 16:00","price":134},{"date":"1397/05/14 16:30","price":133},{"date":"1397/05/14 16:50","price":136},{"date":"1397/05/14 17:10","price":137},{"date":"1397/05/14 17:20","price":136},{"date":"1397/05/14 20:30","price":135}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398