کمترین: 
9559
بیشترین: 
10226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9875
زمان: 
5/14 20:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 9875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":10208},{"date":"1397/05/14 11:50","price":10177},{"date":"1397/05/14 12:00","price":9981},{"date":"1397/05/14 12:10","price":9913},{"date":"1397/05/14 12:30","price":9831},{"date":"1397/05/14 12:50","price":9559},{"date":"1397/05/14 13:00","price":9626},{"date":"1397/05/14 13:20","price":9613},{"date":"1397/05/14 13:30","price":9681},{"date":"1397/05/14 13:50","price":9803},{"date":"1397/05/14 14:00","price":9708},{"date":"1397/05/14 14:20","price":9736},{"date":"1397/05/14 14:30","price":9926},{"date":"1397/05/14 14:50","price":10226},{"date":"1397/05/14 15:00","price":10062},{"date":"1397/05/14 15:20","price":9927},{"date":"1397/05/14 15:30","price":10089},{"date":"1397/05/14 15:50","price":9859},{"date":"1397/05/14 16:00","price":9832},{"date":"1397/05/14 16:10","price":9819},{"date":"1397/05/14 16:30","price":9752},{"date":"1397/05/14 16:50","price":9940},{"date":"1397/05/14 17:10","price":10007},{"date":"1397/05/14 17:20","price":9981},{"date":"1397/05/14 17:30","price":9967},{"date":"1397/05/14 17:50","price":9954},{"date":"1397/05/14 18:20","price":9967},{"date":"1397/05/14 20:30","price":9875}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399