کمترین: 
6410
بیشترین: 
6859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6623
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 14 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 14 مرداد 1397 , 6623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":6846},{"date":"1397/05/14 11:50","price":6825},{"date":"1397/05/14 12:00","price":6694},{"date":"1397/05/14 12:10","price":6648},{"date":"1397/05/14 12:30","price":6593},{"date":"1397/05/14 12:50","price":6410},{"date":"1397/05/14 13:00","price":6456},{"date":"1397/05/14 13:20","price":6447},{"date":"1397/05/14 13:30","price":6493},{"date":"1397/05/14 13:50","price":6574},{"date":"1397/05/14 14:00","price":6511},{"date":"1397/05/14 14:20","price":6529},{"date":"1397/05/14 14:30","price":6657},{"date":"1397/05/14 14:50","price":6859},{"date":"1397/05/14 15:00","price":6748},{"date":"1397/05/14 15:20","price":6657},{"date":"1397/05/14 15:30","price":6766},{"date":"1397/05/14 15:50","price":6612},{"date":"1397/05/14 16:00","price":6594},{"date":"1397/05/14 16:10","price":6585},{"date":"1397/05/14 16:30","price":6540},{"date":"1397/05/14 16:50","price":6666},{"date":"1397/05/14 17:10","price":6711},{"date":"1397/05/14 17:20","price":6694},{"date":"1397/05/14 17:30","price":6684},{"date":"1397/05/14 17:50","price":6676},{"date":"1397/05/14 18:20","price":6684},{"date":"1397/05/14 20:30","price":6623}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398