کمترین: 
7314
بیشترین: 
7825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7557
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دلار کانادا امروز 14 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 مرداد 1397 , 7557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":7811},{"date":"1397/05/14 11:50","price":7788},{"date":"1397/05/14 12:00","price":7637},{"date":"1397/05/14 12:10","price":7585},{"date":"1397/05/14 12:30","price":7523},{"date":"1397/05/14 12:50","price":7314},{"date":"1397/05/14 13:00","price":7366},{"date":"1397/05/14 13:20","price":7356},{"date":"1397/05/14 13:30","price":7408},{"date":"1397/05/14 13:50","price":7501},{"date":"1397/05/14 14:00","price":7429},{"date":"1397/05/14 14:20","price":7450},{"date":"1397/05/14 14:30","price":7595},{"date":"1397/05/14 14:50","price":7825},{"date":"1397/05/14 15:00","price":7699},{"date":"1397/05/14 15:20","price":7596},{"date":"1397/05/14 15:30","price":7720},{"date":"1397/05/14 15:50","price":7544},{"date":"1397/05/14 16:00","price":7524},{"date":"1397/05/14 16:10","price":7514},{"date":"1397/05/14 16:30","price":7462},{"date":"1397/05/14 16:50","price":7606},{"date":"1397/05/14 17:10","price":7657},{"date":"1397/05/14 17:20","price":7637},{"date":"1397/05/14 17:30","price":7627},{"date":"1397/05/14 17:50","price":7617},{"date":"1397/05/14 18:20","price":7627},{"date":"1397/05/14 20:30","price":7557}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398