کمترین: 
854
بیشترین: 
913
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
882
زمان: 
5/14 20:30
قیمت ین ژاپن امروز 14 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":912},{"date":"1397/05/14 11:50","price":909},{"date":"1397/05/14 12:00","price":891},{"date":"1397/05/14 12:10","price":885},{"date":"1397/05/14 12:30","price":878},{"date":"1397/05/14 12:50","price":854},{"date":"1397/05/14 13:00","price":860},{"date":"1397/05/14 13:20","price":859},{"date":"1397/05/14 13:30","price":865},{"date":"1397/05/14 13:50","price":876},{"date":"1397/05/14 14:00","price":867},{"date":"1397/05/14 14:20","price":870},{"date":"1397/05/14 14:30","price":887},{"date":"1397/05/14 14:50","price":913},{"date":"1397/05/14 15:00","price":899},{"date":"1397/05/14 15:20","price":887},{"date":"1397/05/14 15:30","price":901},{"date":"1397/05/14 15:50","price":881},{"date":"1397/05/14 16:00","price":878},{"date":"1397/05/14 16:10","price":877},{"date":"1397/05/14 16:30","price":871},{"date":"1397/05/14 16:50","price":888},{"date":"1397/05/14 17:10","price":894},{"date":"1397/05/14 17:20","price":891},{"date":"1397/05/14 17:30","price":890},{"date":"1397/05/14 17:50","price":889},{"date":"1397/05/14 18:20","price":890},{"date":"1397/05/14 20:30","price":882}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398