کمترین: 
1391
بیشترین: 
1488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1437
زمان: 
5/14 20:30
قیمت یوان چین امروز 14 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":1485},{"date":"1397/05/14 11:50","price":1481},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1452},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1442},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1430},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1391},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1400},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1398},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1408},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1426},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1412},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1416},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1444},{"date":"1397/05/14 14:50","price":1488},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1464},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1444},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1468},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1434},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1430},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1429},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1419},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1446},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1456},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1452},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1450},{"date":"1397/05/14 17:50","price":1448},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1450},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1437}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398