کمترین: 
1869
بیشترین: 
2000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1931
زمان: 
5/14 20:30
قیمت لیر ترکیه امروز 14 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1931 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":1997},{"date":"1397/05/14 11:50","price":1991},{"date":"1397/05/14 12:00","price":1941},{"date":"1397/05/14 12:10","price":1939},{"date":"1397/05/14 12:30","price":1923},{"date":"1397/05/14 12:50","price":1869},{"date":"1397/05/14 13:00","price":1883},{"date":"1397/05/14 13:20","price":1880},{"date":"1397/05/14 13:30","price":1917},{"date":"1397/05/14 13:50","price":1923},{"date":"1397/05/14 14:00","price":1899},{"date":"1397/05/14 14:20","price":1904},{"date":"1397/05/14 14:30","price":1944},{"date":"1397/05/14 14:50","price":2000},{"date":"1397/05/14 15:00","price":1955},{"date":"1397/05/14 15:20","price":1970},{"date":"1397/05/14 15:30","price":1968},{"date":"1397/05/14 15:50","price":1926},{"date":"1397/05/14 16:00","price":1923},{"date":"1397/05/14 16:10","price":1920},{"date":"1397/05/14 16:30","price":1918},{"date":"1397/05/14 16:50","price":1944},{"date":"1397/05/14 17:10","price":1957},{"date":"1397/05/14 17:20","price":1952},{"date":"1397/05/14 17:30","price":1949},{"date":"1397/05/14 18:00","price":1947},{"date":"1397/05/14 18:20","price":1949},{"date":"1397/05/14 20:30","price":1931}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398