کمترین: 
2587
بیشترین: 
2768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2673
زمان: 
5/14 20:30
قیمت درهم امارات امروز 14 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 2673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":2763},{"date":"1397/05/14 11:50","price":2754},{"date":"1397/05/14 12:00","price":2701},{"date":"1397/05/14 12:10","price":2683},{"date":"1397/05/14 12:30","price":2661},{"date":"1397/05/14 12:50","price":2587},{"date":"1397/05/14 13:00","price":2605},{"date":"1397/05/14 13:20","price":2602},{"date":"1397/05/14 13:30","price":2620},{"date":"1397/05/14 13:50","price":2653},{"date":"1397/05/14 14:00","price":2627},{"date":"1397/05/14 14:20","price":2635},{"date":"1397/05/14 14:30","price":2686},{"date":"1397/05/14 14:50","price":2768},{"date":"1397/05/14 15:00","price":2723},{"date":"1397/05/14 15:20","price":2687},{"date":"1397/05/14 15:30","price":2730},{"date":"1397/05/14 15:50","price":2668},{"date":"1397/05/14 16:00","price":2661},{"date":"1397/05/14 16:10","price":2657},{"date":"1397/05/14 16:30","price":2639},{"date":"1397/05/14 16:50","price":2690},{"date":"1397/05/14 17:10","price":2708},{"date":"1397/05/14 17:20","price":2701},{"date":"1397/05/14 17:30","price":2697},{"date":"1397/05/14 17:50","price":2694},{"date":"1397/05/14 18:20","price":2697},{"date":"1397/05/14 20:30","price":2673}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398