کمترین: 
12356
بیشترین: 
13219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12766
زمان: 
5/14 20:30
قیمت پوند امروز 14 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 14 مرداد 1397 , 12766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":13196},{"date":"1397/05/14 11:50","price":13156},{"date":"1397/05/14 12:00","price":12902},{"date":"1397/05/14 12:10","price":12814},{"date":"1397/05/14 12:30","price":12708},{"date":"1397/05/14 12:50","price":12356},{"date":"1397/05/14 13:00","price":12443},{"date":"1397/05/14 13:20","price":12426},{"date":"1397/05/14 13:30","price":12515},{"date":"1397/05/14 13:50","price":12672},{"date":"1397/05/14 14:00","price":12550},{"date":"1397/05/14 14:20","price":12585},{"date":"1397/05/14 14:30","price":12831},{"date":"1397/05/14 14:50","price":13219},{"date":"1397/05/14 15:00","price":13006},{"date":"1397/05/14 15:20","price":12832},{"date":"1397/05/14 15:30","price":13041},{"date":"1397/05/14 15:50","price":12745},{"date":"1397/05/14 16:00","price":12710},{"date":"1397/05/14 16:10","price":12693},{"date":"1397/05/14 16:30","price":12606},{"date":"1397/05/14 16:50","price":12849},{"date":"1397/05/14 17:10","price":12936},{"date":"1397/05/14 17:20","price":12902},{"date":"1397/05/14 17:30","price":12884},{"date":"1397/05/14 17:50","price":12867},{"date":"1397/05/14 18:20","price":12884},{"date":"1397/05/14 20:30","price":12766}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398