کمترین: 
10991
بیشترین: 
11760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11356
زمان: 
5/14 20:30
قیمت یورو امروز 14 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 مرداد 1397 , 11356 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":11739},{"date":"1397/05/14 11:50","price":11703},{"date":"1397/05/14 12:00","price":11477},{"date":"1397/05/14 12:10","price":11399},{"date":"1397/05/14 12:30","price":11305},{"date":"1397/05/14 12:50","price":10991},{"date":"1397/05/14 13:00","price":11069},{"date":"1397/05/14 13:20","price":11054},{"date":"1397/05/14 13:30","price":11133},{"date":"1397/05/14 13:50","price":11273},{"date":"1397/05/14 14:00","price":11164},{"date":"1397/05/14 14:20","price":11195},{"date":"1397/05/14 14:30","price":11414},{"date":"1397/05/14 14:50","price":11760},{"date":"1397/05/14 15:00","price":11570},{"date":"1397/05/14 15:20","price":11415},{"date":"1397/05/14 15:30","price":11601},{"date":"1397/05/14 15:50","price":11337},{"date":"1397/05/14 16:00","price":11306},{"date":"1397/05/14 16:10","price":11291},{"date":"1397/05/14 16:30","price":11214},{"date":"1397/05/14 16:50","price":11430},{"date":"1397/05/14 17:10","price":11507},{"date":"1397/05/14 17:20","price":11477},{"date":"1397/05/14 17:30","price":11461},{"date":"1397/05/14 17:50","price":11446},{"date":"1397/05/14 18:20","price":11461},{"date":"1397/05/14 20:30","price":11356}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398