کمترین: 
939000
بیشترین: 
950000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939000
زمان: 
5/13 17:54
قیمت ربع سکه امروز 13 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 939000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 12:36","price":940000},{"date":"1397/05/13 13:36","price":950000},{"date":"1397/05/13 14:24","price":940000},{"date":"1397/05/13 17:54","price":939000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398