کمترین: 
3719000
بیشترین: 
3965000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3739000
زمان: 
5/13 21:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 13 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 3739000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 12:06","price":3965000},{"date":"1397/05/13 12:24","price":3945000},{"date":"1397/05/13 12:54","price":3935000},{"date":"1397/05/13 13:06","price":3915000},{"date":"1397/05/13 13:24","price":3895000},{"date":"1397/05/13 13:36","price":3905000},{"date":"1397/05/13 13:54","price":3885000},{"date":"1397/05/13 14:06","price":3915000},{"date":"1397/05/13 14:24","price":3905000},{"date":"1397/05/13 14:54","price":3885000},{"date":"1397/05/13 15:06","price":3825000},{"date":"1397/05/13 15:24","price":3815000},{"date":"1397/05/13 15:36","price":3785000},{"date":"1397/05/13 15:54","price":3835000},{"date":"1397/05/13 16:06","price":3825000},{"date":"1397/05/13 16:24","price":3785000},{"date":"1397/05/13 16:36","price":3795000},{"date":"1397/05/13 17:06","price":3829000},{"date":"1397/05/13 17:24","price":3849000},{"date":"1397/05/13 17:36","price":3859000},{"date":"1397/05/13 17:54","price":3849000},{"date":"1397/05/13 18:24","price":3859000},{"date":"1397/05/13 19:24","price":3829000},{"date":"1397/05/13 19:36","price":3769000},{"date":"1397/05/13 19:54","price":3719000},{"date":"1397/05/13 20:36","price":3729000},{"date":"1397/05/13 21:24","price":3739000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398