کمترین: 
294590
بیشترین: 
303820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295970
زمان: 
5/13 18:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 13 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 13 مرداد 1397 , 295970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 11:10","price":303820},{"date":"1397/05/13 11:55","price":302900},{"date":"1397/05/13 12:10","price":301280},{"date":"1397/05/13 12:25","price":301740},{"date":"1397/05/13 12:55","price":300590},{"date":"1397/05/13 13:10","price":299200},{"date":"1397/05/13 13:25","price":296890},{"date":"1397/05/13 13:40","price":299430},{"date":"1397/05/13 13:55","price":298860},{"date":"1397/05/13 14:10","price":297820},{"date":"1397/05/13 14:25","price":298860},{"date":"1397/05/13 14:40","price":297820},{"date":"1397/05/13 14:55","price":296200},{"date":"1397/05/13 15:10","price":295050},{"date":"1397/05/13 15:25","price":295280},{"date":"1397/05/13 15:40","price":295050},{"date":"1397/05/13 15:50","price":296200},{"date":"1397/05/13 16:10","price":295280},{"date":"1397/05/13 16:25","price":295050},{"date":"1397/05/13 16:40","price":294820},{"date":"1397/05/13 16:55","price":294590},{"date":"1397/05/13 17:10","price":295510},{"date":"1397/05/13 17:25","price":296430},{"date":"1397/05/13 17:40","price":296660},{"date":"1397/05/13 17:55","price":295280},{"date":"1397/05/13 18:10","price":295970}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399