کمترین: 
5797
بیشترین: 
6342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5939
زمان: 
5/13 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 13 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 5939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":6186},{"date":"1397/05/13 12:00","price":6342},{"date":"1397/05/13 12:20","price":6245},{"date":"1397/05/13 12:30","price":6160},{"date":"1397/05/13 12:40","price":6271},{"date":"1397/05/13 13:00","price":6229},{"date":"1397/05/13 13:20","price":6148},{"date":"1397/05/13 13:30","price":6136},{"date":"1397/05/13 13:50","price":6097},{"date":"1397/05/13 14:30","price":6136},{"date":"1397/05/13 14:40","price":6128},{"date":"1397/05/13 15:00","price":6097},{"date":"1397/05/13 15:20","price":6004},{"date":"1397/05/13 15:30","price":5981},{"date":"1397/05/13 15:40","price":5950},{"date":"1397/05/13 16:00","price":6028},{"date":"1397/05/13 16:20","price":5997},{"date":"1397/05/13 16:30","price":5981},{"date":"1397/05/13 16:50","price":5942},{"date":"1397/05/13 17:00","price":5957},{"date":"1397/05/13 17:10","price":5987},{"date":"1397/05/13 17:30","price":6018},{"date":"1397/05/13 17:50","price":6026},{"date":"1397/05/13 18:00","price":6018},{"date":"1397/05/13 18:30","price":6007},{"date":"1397/05/13 19:30","price":6000},{"date":"1397/05/13 19:50","price":5890},{"date":"1397/05/13 20:00","price":5797},{"date":"1397/05/13 20:30","price":5857},{"date":"1397/05/13 20:50","price":5939},{"date":"1397/05/13 21:00","price":5930},{"date":"1397/05/13 21:20","price":5926},{"date":"1397/05/13 21:30","price":5939}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398