کمترین: 
156
بیشترین: 
171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160
زمان: 
5/13 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 13 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":167},{"date":"1397/05/13 12:00","price":171},{"date":"1397/05/13 12:20","price":168},{"date":"1397/05/13 12:30","price":166},{"date":"1397/05/13 12:40","price":169},{"date":"1397/05/13 13:00","price":168},{"date":"1397/05/13 13:20","price":166},{"date":"1397/05/13 13:30","price":165},{"date":"1397/05/13 13:50","price":164},{"date":"1397/05/13 14:00","price":165},{"date":"1397/05/13 15:00","price":164},{"date":"1397/05/13 15:20","price":162},{"date":"1397/05/13 15:30","price":161},{"date":"1397/05/13 15:40","price":160},{"date":"1397/05/13 16:00","price":162},{"date":"1397/05/13 16:20","price":161},{"date":"1397/05/13 16:50","price":160},{"date":"1397/05/13 17:10","price":161},{"date":"1397/05/13 17:30","price":162},{"date":"1397/05/13 19:50","price":159},{"date":"1397/05/13 20:00","price":156},{"date":"1397/05/13 20:30","price":158},{"date":"1397/05/13 20:50","price":160}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398