کمترین: 
298
بیشترین: 
326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
305
زمان: 
5/13 20:50
قیمت بات تایلند امروز 13 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":318},{"date":"1397/05/13 12:00","price":326},{"date":"1397/05/13 12:20","price":321},{"date":"1397/05/13 12:30","price":317},{"date":"1397/05/13 12:40","price":322},{"date":"1397/05/13 13:00","price":320},{"date":"1397/05/13 13:20","price":316},{"date":"1397/05/13 13:30","price":315},{"date":"1397/05/13 13:50","price":313},{"date":"1397/05/13 14:30","price":315},{"date":"1397/05/13 15:00","price":313},{"date":"1397/05/13 15:20","price":309},{"date":"1397/05/13 15:30","price":307},{"date":"1397/05/13 15:40","price":306},{"date":"1397/05/13 16:00","price":310},{"date":"1397/05/13 16:20","price":308},{"date":"1397/05/13 16:30","price":307},{"date":"1397/05/13 16:50","price":305},{"date":"1397/05/13 17:00","price":306},{"date":"1397/05/13 17:10","price":308},{"date":"1397/05/13 17:30","price":309},{"date":"1397/05/13 17:50","price":310},{"date":"1397/05/13 18:00","price":309},{"date":"1397/05/13 19:30","price":308},{"date":"1397/05/13 19:50","price":303},{"date":"1397/05/13 20:00","price":298},{"date":"1397/05/13 20:30","price":301},{"date":"1397/05/13 20:50","price":305}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398