کمترین: 
2426
بیشترین: 
2658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2485
زمان: 
5/13 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":2592},{"date":"1397/05/13 12:00","price":2658},{"date":"1397/05/13 12:20","price":2617},{"date":"1397/05/13 12:30","price":2588},{"date":"1397/05/13 12:40","price":2585},{"date":"1397/05/13 13:00","price":2611},{"date":"1397/05/13 13:20","price":2559},{"date":"1397/05/13 13:30","price":2571},{"date":"1397/05/13 13:50","price":2555},{"date":"1397/05/13 14:00","price":2562},{"date":"1397/05/13 14:30","price":2575},{"date":"1397/05/13 14:40","price":2568},{"date":"1397/05/13 15:00","price":2562},{"date":"1397/05/13 15:20","price":2516},{"date":"1397/05/13 15:30","price":2506},{"date":"1397/05/13 15:40","price":2490},{"date":"1397/05/13 16:00","price":2526},{"date":"1397/05/13 16:20","price":2523},{"date":"1397/05/13 16:30","price":2506},{"date":"1397/05/13 17:00","price":2497},{"date":"1397/05/13 17:10","price":2506},{"date":"1397/05/13 17:30","price":2535},{"date":"1397/05/13 17:50","price":2522},{"date":"1397/05/13 18:00","price":2525},{"date":"1397/05/13 18:20","price":2519},{"date":"1397/05/13 18:30","price":2517},{"date":"1397/05/13 19:30","price":2514},{"date":"1397/05/13 19:50","price":2462},{"date":"1397/05/13 20:00","price":2429},{"date":"1397/05/13 20:20","price":2426},{"date":"1397/05/13 20:30","price":2455},{"date":"1397/05/13 20:50","price":2475},{"date":"1397/05/13 21:00","price":2485},{"date":"1397/05/13 21:20","price":2483},{"date":"1397/05/13 21:30","price":2485}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398