کمترین: 
1261
بیشترین: 
1381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1292
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":1347},{"date":"1397/05/13 12:00","price":1381},{"date":"1397/05/13 12:20","price":1360},{"date":"1397/05/13 12:30","price":1345},{"date":"1397/05/13 12:40","price":1343},{"date":"1397/05/13 13:00","price":1357},{"date":"1397/05/13 13:20","price":1336},{"date":"1397/05/13 13:50","price":1328},{"date":"1397/05/13 14:00","price":1331},{"date":"1397/05/13 14:30","price":1338},{"date":"1397/05/13 14:40","price":1335},{"date":"1397/05/13 15:00","price":1331},{"date":"1397/05/13 15:20","price":1308},{"date":"1397/05/13 15:30","price":1303},{"date":"1397/05/13 15:40","price":1294},{"date":"1397/05/13 16:00","price":1313},{"date":"1397/05/13 16:20","price":1311},{"date":"1397/05/13 16:30","price":1303},{"date":"1397/05/13 17:00","price":1297},{"date":"1397/05/13 17:10","price":1302},{"date":"1397/05/13 17:30","price":1317},{"date":"1397/05/13 17:50","price":1311},{"date":"1397/05/13 18:00","price":1312},{"date":"1397/05/13 18:20","price":1309},{"date":"1397/05/13 18:30","price":1308},{"date":"1397/05/13 19:30","price":1307},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1279},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1263},{"date":"1397/05/13 20:20","price":1261},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1276},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1286},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1291},{"date":"1397/05/13 21:30","price":1292}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398