کمترین: 
7246
بیشترین: 
7939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7423
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 مرداد 1397 , 7423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":7743},{"date":"1397/05/13 12:00","price":7939},{"date":"1397/05/13 12:20","price":7817},{"date":"1397/05/13 12:30","price":7729},{"date":"1397/05/13 12:40","price":7720},{"date":"1397/05/13 13:00","price":7797},{"date":"1397/05/13 13:20","price":7642},{"date":"1397/05/13 13:30","price":7680},{"date":"1397/05/13 13:50","price":7632},{"date":"1397/05/13 14:00","price":7652},{"date":"1397/05/13 14:30","price":7691},{"date":"1397/05/13 14:40","price":7671},{"date":"1397/05/13 15:00","price":7652},{"date":"1397/05/13 15:20","price":7516},{"date":"1397/05/13 15:30","price":7486},{"date":"1397/05/13 15:40","price":7438},{"date":"1397/05/13 16:00","price":7545},{"date":"1397/05/13 16:20","price":7535},{"date":"1397/05/13 16:30","price":7486},{"date":"1397/05/13 17:00","price":7457},{"date":"1397/05/13 17:10","price":7484},{"date":"1397/05/13 17:30","price":7572},{"date":"1397/05/13 17:50","price":7533},{"date":"1397/05/13 18:00","price":7543},{"date":"1397/05/13 18:20","price":7523},{"date":"1397/05/13 18:30","price":7519},{"date":"1397/05/13 19:30","price":7510},{"date":"1397/05/13 19:50","price":7354},{"date":"1397/05/13 20:00","price":7257},{"date":"1397/05/13 20:20","price":7246},{"date":"1397/05/13 20:30","price":7332},{"date":"1397/05/13 20:50","price":7393},{"date":"1397/05/13 21:00","price":7423},{"date":"1397/05/13 21:20","price":7418},{"date":"1397/05/13 21:30","price":7423}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398