کمترین: 
1199
بیشترین: 
1314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1229
زمان: 
5/13 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 13 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1229 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":1282},{"date":"1397/05/13 12:00","price":1314},{"date":"1397/05/13 12:20","price":1294},{"date":"1397/05/13 12:30","price":1279},{"date":"1397/05/13 12:40","price":1278},{"date":"1397/05/13 13:00","price":1291},{"date":"1397/05/13 13:20","price":1265},{"date":"1397/05/13 13:30","price":1271},{"date":"1397/05/13 13:50","price":1263},{"date":"1397/05/13 14:00","price":1267},{"date":"1397/05/13 14:30","price":1273},{"date":"1397/05/13 14:40","price":1270},{"date":"1397/05/13 15:00","price":1267},{"date":"1397/05/13 15:20","price":1244},{"date":"1397/05/13 15:30","price":1239},{"date":"1397/05/13 15:40","price":1231},{"date":"1397/05/13 16:00","price":1249},{"date":"1397/05/13 16:20","price":1247},{"date":"1397/05/13 16:30","price":1239},{"date":"1397/05/13 17:00","price":1234},{"date":"1397/05/13 17:10","price":1239},{"date":"1397/05/13 17:30","price":1253},{"date":"1397/05/13 17:50","price":1247},{"date":"1397/05/13 18:00","price":1248},{"date":"1397/05/13 18:20","price":1245},{"date":"1397/05/13 19:30","price":1243},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1217},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1201},{"date":"1397/05/13 20:20","price":1199},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1214},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1224},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1228},{"date":"1397/05/13 21:30","price":1229}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398