کمترین: 
1537
بیشترین: 
1684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1575
زمان: 
5/13 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 13 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":1642},{"date":"1397/05/13 12:00","price":1684},{"date":"1397/05/13 12:20","price":1658},{"date":"1397/05/13 12:30","price":1639},{"date":"1397/05/13 12:40","price":1637},{"date":"1397/05/13 13:00","price":1654},{"date":"1397/05/13 13:20","price":1631},{"date":"1397/05/13 13:30","price":1629},{"date":"1397/05/13 13:50","price":1619},{"date":"1397/05/13 14:00","price":1623},{"date":"1397/05/13 14:30","price":1631},{"date":"1397/05/13 14:40","price":1627},{"date":"1397/05/13 15:00","price":1623},{"date":"1397/05/13 15:20","price":1594},{"date":"1397/05/13 15:30","price":1588},{"date":"1397/05/13 15:40","price":1578},{"date":"1397/05/13 16:00","price":1600},{"date":"1397/05/13 16:20","price":1598},{"date":"1397/05/13 16:30","price":1588},{"date":"1397/05/13 17:00","price":1582},{"date":"1397/05/13 17:10","price":1587},{"date":"1397/05/13 17:30","price":1606},{"date":"1397/05/13 17:50","price":1598},{"date":"1397/05/13 18:00","price":1600},{"date":"1397/05/13 18:20","price":1596},{"date":"1397/05/13 18:30","price":1595},{"date":"1397/05/13 19:30","price":1593},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1560},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1539},{"date":"1397/05/13 20:20","price":1537},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1555},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1568},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1573},{"date":"1397/05/13 21:30","price":1575}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398