کمترین: 
25596
بیشترین: 
28042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26222
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 26222 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":27352},{"date":"1397/05/13 12:00","price":28042},{"date":"1397/05/13 12:20","price":27610},{"date":"1397/05/13 12:30","price":27302},{"date":"1397/05/13 12:40","price":27269},{"date":"1397/05/13 13:00","price":27543},{"date":"1397/05/13 13:20","price":27165},{"date":"1397/05/13 13:30","price":27129},{"date":"1397/05/13 13:50","price":26959},{"date":"1397/05/13 14:00","price":27028},{"date":"1397/05/13 14:30","price":27165},{"date":"1397/05/13 14:40","price":27096},{"date":"1397/05/13 15:00","price":27028},{"date":"1397/05/13 15:20","price":26547},{"date":"1397/05/13 15:30","price":26444},{"date":"1397/05/13 15:40","price":26273},{"date":"1397/05/13 16:00","price":26651},{"date":"1397/05/13 16:20","price":26615},{"date":"1397/05/13 16:30","price":26444},{"date":"1397/05/13 17:00","price":26341},{"date":"1397/05/13 17:10","price":26436},{"date":"1397/05/13 17:30","price":26746},{"date":"1397/05/13 17:50","price":26609},{"date":"1397/05/13 18:00","price":26643},{"date":"1397/05/13 18:20","price":26573},{"date":"1397/05/13 18:30","price":26560},{"date":"1397/05/13 19:30","price":26527},{"date":"1397/05/13 19:50","price":25976},{"date":"1397/05/13 20:00","price":25632},{"date":"1397/05/13 20:20","price":25596},{"date":"1397/05/13 20:30","price":25898},{"date":"1397/05/13 20:50","price":26116},{"date":"1397/05/13 21:00","price":26222},{"date":"1397/05/13 21:20","price":26201},{"date":"1397/05/13 21:30","price":26222}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398