کمترین: 
25633
بیشترین: 
28082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26259
زمان: 
5/13 21:30
قیمت ریال عمان امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 26259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":27391},{"date":"1397/05/13 12:00","price":28082},{"date":"1397/05/13 12:20","price":27650},{"date":"1397/05/13 12:30","price":27341},{"date":"1397/05/13 12:40","price":27308},{"date":"1397/05/13 13:00","price":27582},{"date":"1397/05/13 13:20","price":27033},{"date":"1397/05/13 13:30","price":27168},{"date":"1397/05/13 13:50","price":26997},{"date":"1397/05/13 14:00","price":27067},{"date":"1397/05/13 14:30","price":27204},{"date":"1397/05/13 14:40","price":27134},{"date":"1397/05/13 15:00","price":27067},{"date":"1397/05/13 15:20","price":26585},{"date":"1397/05/13 15:30","price":26482},{"date":"1397/05/13 15:40","price":26311},{"date":"1397/05/13 16:00","price":26689},{"date":"1397/05/13 16:20","price":26653},{"date":"1397/05/13 16:30","price":26482},{"date":"1397/05/13 17:00","price":26378},{"date":"1397/05/13 17:10","price":26474},{"date":"1397/05/13 17:30","price":26785},{"date":"1397/05/13 17:50","price":26648},{"date":"1397/05/13 18:00","price":26681},{"date":"1397/05/13 18:20","price":26611},{"date":"1397/05/13 18:30","price":26598},{"date":"1397/05/13 19:30","price":26565},{"date":"1397/05/13 19:50","price":26013},{"date":"1397/05/13 20:00","price":25669},{"date":"1397/05/13 20:20","price":25633},{"date":"1397/05/13 20:30","price":25936},{"date":"1397/05/13 20:50","price":26153},{"date":"1397/05/13 21:00","price":26259},{"date":"1397/05/13 21:20","price":26238},{"date":"1397/05/13 21:30","price":26259}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398