کمترین: 
2717
بیشترین: 
2977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2783
زمان: 
5/13 21:30
قیمت ریال قطر امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":2903},{"date":"1397/05/13 12:00","price":2977},{"date":"1397/05/13 12:20","price":2931},{"date":"1397/05/13 12:30","price":2909},{"date":"1397/05/13 12:40","price":2940},{"date":"1397/05/13 13:00","price":2924},{"date":"1397/05/13 13:20","price":2884},{"date":"1397/05/13 13:30","price":2880},{"date":"1397/05/13 13:50","price":2862},{"date":"1397/05/13 14:00","price":2869},{"date":"1397/05/13 14:30","price":2884},{"date":"1397/05/13 14:40","price":2876},{"date":"1397/05/13 15:00","price":2869},{"date":"1397/05/13 15:20","price":2825},{"date":"1397/05/13 15:30","price":2807},{"date":"1397/05/13 15:40","price":2789},{"date":"1397/05/13 16:00","price":2818},{"date":"1397/05/13 16:20","price":2825},{"date":"1397/05/13 16:30","price":2807},{"date":"1397/05/13 17:00","price":2796},{"date":"1397/05/13 17:10","price":2797},{"date":"1397/05/13 17:30","price":2839},{"date":"1397/05/13 17:50","price":2825},{"date":"1397/05/13 18:00","price":2828},{"date":"1397/05/13 18:20","price":2821},{"date":"1397/05/13 18:30","price":2819},{"date":"1397/05/13 19:30","price":2816},{"date":"1397/05/13 19:50","price":2750},{"date":"1397/05/13 20:00","price":2728},{"date":"1397/05/13 20:20","price":2717},{"date":"1397/05/13 20:30","price":2749},{"date":"1397/05/13 20:50","price":2772},{"date":"1397/05/13 21:00","price":2781},{"date":"1397/05/13 21:30","price":2783}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399