کمترین: 
2646
بیشترین: 
2894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2706
زمان: 
5/13 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2706 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":2823},{"date":"1397/05/13 12:00","price":2894},{"date":"1397/05/13 12:20","price":2850},{"date":"1397/05/13 12:30","price":2811},{"date":"1397/05/13 12:40","price":2862},{"date":"1397/05/13 13:00","price":2843},{"date":"1397/05/13 13:20","price":2809},{"date":"1397/05/13 13:30","price":2800},{"date":"1397/05/13 13:50","price":2782},{"date":"1397/05/13 14:00","price":2790},{"date":"1397/05/13 14:30","price":2800},{"date":"1397/05/13 14:40","price":2797},{"date":"1397/05/13 15:00","price":2782},{"date":"1397/05/13 15:20","price":2740},{"date":"1397/05/13 15:30","price":2729},{"date":"1397/05/13 15:40","price":2715},{"date":"1397/05/13 16:00","price":2751},{"date":"1397/05/13 16:20","price":2737},{"date":"1397/05/13 16:30","price":2729},{"date":"1397/05/13 16:50","price":2715},{"date":"1397/05/13 17:00","price":2719},{"date":"1397/05/13 17:10","price":2732},{"date":"1397/05/13 17:30","price":2750},{"date":"1397/05/13 18:00","price":2746},{"date":"1397/05/13 18:20","price":2743},{"date":"1397/05/13 18:30","price":2741},{"date":"1397/05/13 19:30","price":2738},{"date":"1397/05/13 19:50","price":2688},{"date":"1397/05/13 20:00","price":2646},{"date":"1397/05/13 20:30","price":2673},{"date":"1397/05/13 20:50","price":2710},{"date":"1397/05/13 21:00","price":2706},{"date":"1397/05/13 21:20","price":2704},{"date":"1397/05/13 21:30","price":2706}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398