کمترین: 
32822
بیشترین: 
35958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33624
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دینار کویت امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 33624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":35073},{"date":"1397/05/13 12:00","price":35958},{"date":"1397/05/13 12:20","price":35405},{"date":"1397/05/13 12:30","price":35010},{"date":"1397/05/13 12:40","price":34967},{"date":"1397/05/13 13:00","price":35318},{"date":"1397/05/13 13:20","price":34616},{"date":"1397/05/13 13:30","price":34788},{"date":"1397/05/13 13:50","price":34569},{"date":"1397/05/13 14:00","price":34659},{"date":"1397/05/13 14:30","price":34834},{"date":"1397/05/13 14:40","price":34745},{"date":"1397/05/13 15:00","price":34659},{"date":"1397/05/13 15:20","price":34042},{"date":"1397/05/13 15:30","price":33909},{"date":"1397/05/13 15:40","price":33691},{"date":"1397/05/13 16:00","price":34175},{"date":"1397/05/13 16:20","price":34128},{"date":"1397/05/13 16:30","price":33909},{"date":"1397/05/13 17:00","price":33777},{"date":"1397/05/13 17:10","price":33899},{"date":"1397/05/13 17:30","price":34297},{"date":"1397/05/13 17:50","price":34122},{"date":"1397/05/13 18:00","price":34165},{"date":"1397/05/13 18:20","price":34075},{"date":"1397/05/13 18:30","price":34059},{"date":"1397/05/13 19:30","price":34016},{"date":"1397/05/13 19:50","price":33309},{"date":"1397/05/13 20:00","price":32868},{"date":"1397/05/13 20:20","price":32822},{"date":"1397/05/13 20:30","price":33210},{"date":"1397/05/13 20:50","price":33488},{"date":"1397/05/13 21:00","price":33624},{"date":"1397/05/13 21:20","price":33598},{"date":"1397/05/13 21:30","price":33624}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398