کمترین: 
1112
بیشترین: 
1216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1137
زمان: 
5/13 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 13 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1137 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":1186},{"date":"1397/05/13 12:00","price":1216},{"date":"1397/05/13 12:20","price":1198},{"date":"1397/05/13 12:30","price":1181},{"date":"1397/05/13 12:40","price":1203},{"date":"1397/05/13 13:00","price":1195},{"date":"1397/05/13 13:20","price":1181},{"date":"1397/05/13 13:30","price":1177},{"date":"1397/05/13 13:50","price":1169},{"date":"1397/05/13 14:00","price":1172},{"date":"1397/05/13 14:30","price":1177},{"date":"1397/05/13 14:40","price":1175},{"date":"1397/05/13 15:00","price":1169},{"date":"1397/05/13 15:20","price":1152},{"date":"1397/05/13 15:30","price":1147},{"date":"1397/05/13 15:40","price":1141},{"date":"1397/05/13 16:00","price":1156},{"date":"1397/05/13 16:20","price":1150},{"date":"1397/05/13 16:30","price":1147},{"date":"1397/05/13 16:50","price":1141},{"date":"1397/05/13 17:00","price":1143},{"date":"1397/05/13 17:10","price":1148},{"date":"1397/05/13 17:30","price":1156},{"date":"1397/05/13 18:00","price":1154},{"date":"1397/05/13 18:20","price":1153},{"date":"1397/05/13 18:30","price":1152},{"date":"1397/05/13 19:30","price":1151},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1130},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1112},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1123},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1139},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1137}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398