کمترین: 
136
بیشترین: 
149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139
زمان: 
5/13 20:50
قیمت افغانی امروز 13 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":145},{"date":"1397/05/13 12:00","price":149},{"date":"1397/05/13 12:20","price":147},{"date":"1397/05/13 12:30","price":145},{"date":"1397/05/13 13:00","price":146},{"date":"1397/05/13 13:20","price":144},{"date":"1397/05/13 13:50","price":143},{"date":"1397/05/13 14:00","price":144},{"date":"1397/05/13 15:20","price":141},{"date":"1397/05/13 15:40","price":140},{"date":"1397/05/13 16:00","price":142},{"date":"1397/05/13 16:30","price":141},{"date":"1397/05/13 17:00","price":140},{"date":"1397/05/13 17:10","price":141},{"date":"1397/05/13 17:30","price":142},{"date":"1397/05/13 18:20","price":141},{"date":"1397/05/13 19:50","price":138},{"date":"1397/05/13 20:00","price":136},{"date":"1397/05/13 20:30","price":138},{"date":"1397/05/13 20:50","price":139}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398