کمترین: 
9959
بیشترین: 
10911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10202
زمان: 
5/13 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 10202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":10642},{"date":"1397/05/13 12:00","price":10911},{"date":"1397/05/13 12:20","price":10743},{"date":"1397/05/13 12:30","price":10623},{"date":"1397/05/13 12:40","price":10610},{"date":"1397/05/13 13:00","price":10716},{"date":"1397/05/13 13:20","price":10570},{"date":"1397/05/13 13:30","price":10555},{"date":"1397/05/13 13:50","price":10489},{"date":"1397/05/13 14:00","price":10516},{"date":"1397/05/13 14:30","price":10570},{"date":"1397/05/13 14:40","price":10542},{"date":"1397/05/13 15:00","price":10516},{"date":"1397/05/13 15:20","price":10329},{"date":"1397/05/13 15:30","price":10289},{"date":"1397/05/13 15:40","price":10222},{"date":"1397/05/13 16:00","price":10369},{"date":"1397/05/13 16:20","price":10355},{"date":"1397/05/13 16:30","price":10289},{"date":"1397/05/13 17:00","price":10249},{"date":"1397/05/13 17:10","price":10286},{"date":"1397/05/13 17:30","price":10407},{"date":"1397/05/13 17:50","price":10353},{"date":"1397/05/13 18:00","price":10366},{"date":"1397/05/13 18:20","price":10339},{"date":"1397/05/13 18:30","price":10334},{"date":"1397/05/13 19:30","price":10321},{"date":"1397/05/13 19:50","price":10107},{"date":"1397/05/13 20:00","price":9973},{"date":"1397/05/13 20:20","price":9959},{"date":"1397/05/13 20:30","price":10077},{"date":"1397/05/13 20:50","price":10161},{"date":"1397/05/13 21:00","price":10202},{"date":"1397/05/13 21:20","price":10194},{"date":"1397/05/13 21:30","price":10202}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398