کمترین: 
6679
بیشترین: 
7317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6842
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 6842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":7137},{"date":"1397/05/13 12:00","price":7317},{"date":"1397/05/13 12:20","price":7205},{"date":"1397/05/13 12:30","price":7124},{"date":"1397/05/13 12:40","price":7116},{"date":"1397/05/13 13:00","price":7187},{"date":"1397/05/13 13:20","price":7044},{"date":"1397/05/13 13:30","price":7079},{"date":"1397/05/13 13:50","price":7035},{"date":"1397/05/13 14:00","price":7053},{"date":"1397/05/13 14:30","price":7089},{"date":"1397/05/13 14:40","price":7070},{"date":"1397/05/13 15:00","price":7053},{"date":"1397/05/13 15:20","price":6927},{"date":"1397/05/13 15:30","price":6900},{"date":"1397/05/13 15:40","price":6856},{"date":"1397/05/13 16:00","price":6954},{"date":"1397/05/13 16:20","price":6945},{"date":"1397/05/13 16:30","price":6900},{"date":"1397/05/13 17:00","price":6873},{"date":"1397/05/13 17:10","price":6898},{"date":"1397/05/13 17:30","price":6979},{"date":"1397/05/13 17:50","price":6944},{"date":"1397/05/13 18:00","price":6952},{"date":"1397/05/13 18:20","price":6934},{"date":"1397/05/13 18:30","price":6931},{"date":"1397/05/13 19:30","price":6922},{"date":"1397/05/13 19:50","price":6778},{"date":"1397/05/13 20:00","price":6688},{"date":"1397/05/13 20:20","price":6679},{"date":"1397/05/13 20:30","price":6758},{"date":"1397/05/13 20:50","price":6815},{"date":"1397/05/13 21:00","price":6842},{"date":"1397/05/13 21:20","price":6837},{"date":"1397/05/13 21:30","price":6842}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398