کمترین: 
7323
بیشترین: 
8022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7502
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 مرداد 1397 , 7502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":7825},{"date":"1397/05/13 12:00","price":8022},{"date":"1397/05/13 12:20","price":7899},{"date":"1397/05/13 12:30","price":7811},{"date":"1397/05/13 12:40","price":7801},{"date":"1397/05/13 13:00","price":7880},{"date":"1397/05/13 13:20","price":7772},{"date":"1397/05/13 13:30","price":7761},{"date":"1397/05/13 13:50","price":7712},{"date":"1397/05/13 14:00","price":7732},{"date":"1397/05/13 14:30","price":7772},{"date":"1397/05/13 14:40","price":7752},{"date":"1397/05/13 15:00","price":7732},{"date":"1397/05/13 15:20","price":7595},{"date":"1397/05/13 15:30","price":7565},{"date":"1397/05/13 15:40","price":7516},{"date":"1397/05/13 16:00","price":7624},{"date":"1397/05/13 16:20","price":7614},{"date":"1397/05/13 16:30","price":7565},{"date":"1397/05/13 17:00","price":7536},{"date":"1397/05/13 17:10","price":7563},{"date":"1397/05/13 17:30","price":7652},{"date":"1397/05/13 17:50","price":7612},{"date":"1397/05/13 18:00","price":7622},{"date":"1397/05/13 18:20","price":7602},{"date":"1397/05/13 18:30","price":7598},{"date":"1397/05/13 19:30","price":7589},{"date":"1397/05/13 19:50","price":7431},{"date":"1397/05/13 20:00","price":7333},{"date":"1397/05/13 20:20","price":7323},{"date":"1397/05/13 20:30","price":7409},{"date":"1397/05/13 20:50","price":7471},{"date":"1397/05/13 21:00","price":7502},{"date":"1397/05/13 21:20","price":7496},{"date":"1397/05/13 21:30","price":7502}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398