کمترین: 
7621
بیشترین: 
8349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7807
زمان: 
5/13 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 مرداد 1397 , 7807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":8143},{"date":"1397/05/13 12:00","price":8349},{"date":"1397/05/13 12:20","price":8220},{"date":"1397/05/13 12:30","price":8129},{"date":"1397/05/13 12:40","price":8119},{"date":"1397/05/13 13:00","price":8200},{"date":"1397/05/13 13:20","price":8088},{"date":"1397/05/13 13:30","price":8077},{"date":"1397/05/13 13:50","price":8026},{"date":"1397/05/13 14:00","price":8047},{"date":"1397/05/13 14:30","price":8088},{"date":"1397/05/13 14:40","price":8067},{"date":"1397/05/13 15:00","price":8047},{"date":"1397/05/13 15:20","price":7904},{"date":"1397/05/13 15:30","price":7873},{"date":"1397/05/13 15:40","price":7822},{"date":"1397/05/13 16:00","price":7935},{"date":"1397/05/13 16:20","price":7924},{"date":"1397/05/13 16:30","price":7873},{"date":"1397/05/13 17:00","price":7842},{"date":"1397/05/13 17:10","price":7871},{"date":"1397/05/13 17:30","price":7963},{"date":"1397/05/13 17:50","price":7922},{"date":"1397/05/13 18:00","price":7932},{"date":"1397/05/13 18:20","price":7912},{"date":"1397/05/13 18:30","price":7908},{"date":"1397/05/13 19:30","price":7898},{"date":"1397/05/13 19:50","price":7734},{"date":"1397/05/13 20:00","price":7631},{"date":"1397/05/13 20:20","price":7621},{"date":"1397/05/13 20:30","price":7711},{"date":"1397/05/13 20:50","price":7775},{"date":"1397/05/13 21:00","price":7807},{"date":"1397/05/13 21:20","price":7801},{"date":"1397/05/13 21:30","price":7807}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398