کمترین: 
890
بیشترین: 
975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
911
زمان: 
5/13 21:00
قیمت ین ژاپن امروز 13 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 911 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":951},{"date":"1397/05/13 12:00","price":975},{"date":"1397/05/13 12:20","price":960},{"date":"1397/05/13 12:30","price":949},{"date":"1397/05/13 12:40","price":948},{"date":"1397/05/13 13:00","price":957},{"date":"1397/05/13 13:20","price":943},{"date":"1397/05/13 13:30","price":946},{"date":"1397/05/13 13:50","price":937},{"date":"1397/05/13 14:00","price":939},{"date":"1397/05/13 14:30","price":944},{"date":"1397/05/13 14:40","price":942},{"date":"1397/05/13 15:00","price":939},{"date":"1397/05/13 15:20","price":923},{"date":"1397/05/13 15:30","price":919},{"date":"1397/05/13 15:40","price":913},{"date":"1397/05/13 16:00","price":926},{"date":"1397/05/13 16:20","price":925},{"date":"1397/05/13 16:30","price":919},{"date":"1397/05/13 17:00","price":915},{"date":"1397/05/13 17:10","price":919},{"date":"1397/05/13 17:30","price":930},{"date":"1397/05/13 17:50","price":925},{"date":"1397/05/13 18:00","price":926},{"date":"1397/05/13 18:20","price":923},{"date":"1397/05/13 19:30","price":922},{"date":"1397/05/13 19:50","price":903},{"date":"1397/05/13 20:00","price":891},{"date":"1397/05/13 20:20","price":890},{"date":"1397/05/13 20:30","price":900},{"date":"1397/05/13 20:50","price":908},{"date":"1397/05/13 21:00","price":911}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398