کمترین: 
1449
بیشترین: 
1587
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1484
زمان: 
5/13 21:30
قیمت یوان چین امروز 13 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1484 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":1548},{"date":"1397/05/13 12:00","price":1587},{"date":"1397/05/13 12:20","price":1563},{"date":"1397/05/13 12:30","price":1545},{"date":"1397/05/13 12:40","price":1544},{"date":"1397/05/13 13:00","price":1559},{"date":"1397/05/13 13:20","price":1538},{"date":"1397/05/13 13:30","price":1536},{"date":"1397/05/13 13:50","price":1526},{"date":"1397/05/13 14:00","price":1530},{"date":"1397/05/13 14:30","price":1538},{"date":"1397/05/13 14:40","price":1534},{"date":"1397/05/13 15:00","price":1530},{"date":"1397/05/13 15:20","price":1503},{"date":"1397/05/13 15:30","price":1497},{"date":"1397/05/13 15:40","price":1487},{"date":"1397/05/13 16:00","price":1509},{"date":"1397/05/13 16:20","price":1507},{"date":"1397/05/13 16:30","price":1497},{"date":"1397/05/13 17:00","price":1491},{"date":"1397/05/13 17:10","price":1496},{"date":"1397/05/13 17:30","price":1514},{"date":"1397/05/13 17:50","price":1506},{"date":"1397/05/13 18:00","price":1508},{"date":"1397/05/13 18:20","price":1504},{"date":"1397/05/13 18:30","price":1503},{"date":"1397/05/13 19:30","price":1502},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1470},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1451},{"date":"1397/05/13 20:20","price":1449},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1466},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1478},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1484},{"date":"1397/05/13 21:20","price":1483},{"date":"1397/05/13 21:30","price":1484}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398