کمترین: 
1951
بیشترین: 
2134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1995
زمان: 
5/13 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 13 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":2081},{"date":"1397/05/13 12:00","price":2134},{"date":"1397/05/13 12:20","price":2101},{"date":"1397/05/13 12:30","price":2073},{"date":"1397/05/13 12:40","price":2110},{"date":"1397/05/13 13:00","price":2096},{"date":"1397/05/13 13:20","price":2071},{"date":"1397/05/13 13:30","price":2065},{"date":"1397/05/13 13:50","price":2052},{"date":"1397/05/13 14:00","price":2057},{"date":"1397/05/13 14:30","price":2065},{"date":"1397/05/13 14:40","price":2062},{"date":"1397/05/13 15:00","price":2052},{"date":"1397/05/13 15:20","price":2020},{"date":"1397/05/13 15:30","price":2012},{"date":"1397/05/13 15:40","price":2002},{"date":"1397/05/13 16:00","price":2028},{"date":"1397/05/13 16:20","price":2018},{"date":"1397/05/13 16:30","price":2012},{"date":"1397/05/13 16:50","price":2002},{"date":"1397/05/13 17:00","price":2004},{"date":"1397/05/13 17:10","price":2014},{"date":"1397/05/13 17:30","price":2028},{"date":"1397/05/13 18:00","price":2025},{"date":"1397/05/13 18:20","price":2022},{"date":"1397/05/13 18:30","price":2021},{"date":"1397/05/13 19:30","price":2019},{"date":"1397/05/13 19:50","price":1982},{"date":"1397/05/13 20:00","price":1951},{"date":"1397/05/13 20:30","price":1971},{"date":"1397/05/13 20:50","price":1998},{"date":"1397/05/13 21:00","price":1995},{"date":"1397/05/13 21:20","price":1994},{"date":"1397/05/13 21:30","price":1995}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398