کمترین: 
2695
بیشترین: 
2953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2761
زمان: 
5/13 21:30
قیمت درهم امارات امروز 13 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":2880},{"date":"1397/05/13 12:00","price":2953},{"date":"1397/05/13 12:20","price":2907},{"date":"1397/05/13 12:30","price":2875},{"date":"1397/05/13 12:40","price":2871},{"date":"1397/05/13 13:00","price":2900},{"date":"1397/05/13 13:20","price":2861},{"date":"1397/05/13 13:30","price":2857},{"date":"1397/05/13 13:50","price":2839},{"date":"1397/05/13 14:00","price":2846},{"date":"1397/05/13 14:30","price":2861},{"date":"1397/05/13 14:40","price":2853},{"date":"1397/05/13 15:00","price":2846},{"date":"1397/05/13 15:20","price":2795},{"date":"1397/05/13 15:30","price":2785},{"date":"1397/05/13 15:40","price":2767},{"date":"1397/05/13 16:00","price":2806},{"date":"1397/05/13 16:20","price":2803},{"date":"1397/05/13 16:30","price":2785},{"date":"1397/05/13 17:00","price":2774},{"date":"1397/05/13 17:10","price":2784},{"date":"1397/05/13 17:30","price":2816},{"date":"1397/05/13 17:50","price":2802},{"date":"1397/05/13 18:00","price":2806},{"date":"1397/05/13 18:20","price":2798},{"date":"1397/05/13 18:30","price":2797},{"date":"1397/05/13 19:30","price":2793},{"date":"1397/05/13 19:50","price":2735},{"date":"1397/05/13 20:00","price":2699},{"date":"1397/05/13 20:20","price":2695},{"date":"1397/05/13 20:30","price":2727},{"date":"1397/05/13 20:50","price":2750},{"date":"1397/05/13 21:00","price":2761},{"date":"1397/05/13 21:20","price":2759},{"date":"1397/05/13 21:30","price":2761}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398