کمترین: 
12873
بیشترین: 
14104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13188
زمان: 
5/13 21:30
قیمت پوند امروز 13 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 13188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":13756},{"date":"1397/05/13 12:00","price":14104},{"date":"1397/05/13 12:20","price":13886},{"date":"1397/05/13 12:30","price":13732},{"date":"1397/05/13 12:40","price":13715},{"date":"1397/05/13 13:00","price":13853},{"date":"1397/05/13 13:20","price":13646},{"date":"1397/05/13 13:30","price":13645},{"date":"1397/05/13 13:50","price":13559},{"date":"1397/05/13 14:00","price":13594},{"date":"1397/05/13 14:30","price":13663},{"date":"1397/05/13 14:40","price":13628},{"date":"1397/05/13 15:00","price":13594},{"date":"1397/05/13 15:20","price":13352},{"date":"1397/05/13 15:30","price":13300},{"date":"1397/05/13 15:40","price":13214},{"date":"1397/05/13 16:00","price":13404},{"date":"1397/05/13 16:20","price":13386},{"date":"1397/05/13 16:30","price":13300},{"date":"1397/05/13 17:00","price":13248},{"date":"1397/05/13 17:10","price":13296},{"date":"1397/05/13 17:30","price":13452},{"date":"1397/05/13 17:50","price":13383},{"date":"1397/05/13 18:00","price":13400},{"date":"1397/05/13 18:20","price":13365},{"date":"1397/05/13 18:30","price":13359},{"date":"1397/05/13 19:30","price":13342},{"date":"1397/05/13 19:50","price":13065},{"date":"1397/05/13 20:00","price":12892},{"date":"1397/05/13 20:20","price":12873},{"date":"1397/05/13 20:30","price":13026},{"date":"1397/05/13 20:50","price":13135},{"date":"1397/05/13 21:00","price":13188},{"date":"1397/05/13 21:20","price":13178},{"date":"1397/05/13 21:30","price":13188}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398