کمترین: 
11452
بیشترین: 
12546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11732
زمان: 
5/13 21:30
قیمت یورو امروز 13 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 مرداد 1397 , 11732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":12237},{"date":"1397/05/13 12:00","price":12546},{"date":"1397/05/13 12:20","price":12353},{"date":"1397/05/13 12:30","price":12215},{"date":"1397/05/13 12:40","price":12200},{"date":"1397/05/13 13:00","price":12323},{"date":"1397/05/13 13:20","price":12154},{"date":"1397/05/13 13:30","price":12138},{"date":"1397/05/13 13:50","price":12061},{"date":"1397/05/13 14:00","price":12093},{"date":"1397/05/13 14:30","price":12154},{"date":"1397/05/13 14:40","price":12123},{"date":"1397/05/13 15:00","price":12093},{"date":"1397/05/13 15:20","price":11878},{"date":"1397/05/13 15:30","price":11831},{"date":"1397/05/13 15:40","price":11755},{"date":"1397/05/13 16:00","price":11924},{"date":"1397/05/13 16:20","price":11908},{"date":"1397/05/13 16:30","price":11831},{"date":"1397/05/13 17:00","price":11785},{"date":"1397/05/13 17:10","price":11828},{"date":"1397/05/13 17:30","price":11967},{"date":"1397/05/13 17:50","price":11905},{"date":"1397/05/13 18:00","price":11920},{"date":"1397/05/13 18:20","price":11889},{"date":"1397/05/13 18:30","price":11883},{"date":"1397/05/13 19:30","price":11868},{"date":"1397/05/13 19:50","price":11622},{"date":"1397/05/13 20:00","price":11468},{"date":"1397/05/13 20:20","price":11452},{"date":"1397/05/13 20:30","price":11587},{"date":"1397/05/13 20:50","price":11684},{"date":"1397/05/13 21:00","price":11732},{"date":"1397/05/13 21:20","price":11723},{"date":"1397/05/13 21:30","price":11732}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398