کمترین: 
11733.9
بیشترین: 
11733.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11733.9
زمان: 
5/13 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 11733.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":11733.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398