کمترین: 
14557.9
بیشترین: 
14557.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14557.9
زمان: 
5/13 09:20
قیمت دینار کویت امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 14557.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":14557.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398