کمترین: 
650.63
بیشترین: 
651.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650.63
زمان: 
5/13 01:08
قیمت گازوئیل امروز 13 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 650.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":651.63},{"date":"1397/05/13 00:32","price":651.88},{"date":"1397/05/13 01:08","price":650.63}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398