کمترین: 
2.1324
بیشترین: 
2.1355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.133
زمان: 
5/13 02:08
قیمت نفت کوره امروز 13 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2.133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":2.1351},{"date":"1397/05/13 00:32","price":2.1355},{"date":"1397/05/13 01:08","price":2.1324},{"date":"1397/05/13 01:32","price":2.1329},{"date":"1397/05/13 02:08","price":2.133}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398