کمترین: 
73.29
بیشترین: 
73.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.36
زمان: 
5/13 02:08
قیمت نفت برنت امروز 13 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 73.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":73.41},{"date":"1397/05/13 00:32","price":73.42},{"date":"1397/05/13 01:08","price":73.3},{"date":"1397/05/13 01:32","price":73.29},{"date":"1397/05/13 02:08","price":73.36}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398