کمترین: 
68.58
بیشترین: 
68.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.65
زمان: 
5/13 02:08
قیمت نفت سبک امروز 13 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 68.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":68.62},{"date":"1397/05/13 00:32","price":68.65},{"date":"1397/05/13 01:08","price":68.58},{"date":"1397/05/13 01:32","price":68.59},{"date":"1397/05/13 02:08","price":68.65}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398